testun yn unig

Dewch i sgwrsio CnPT

Dewch i Sgwrsio am Fusnes!

Diolch i'r holl fusnesau sydd wedi parhau i weithio yng Nghastell-nedd Port Talbot yn ystod y pandemig. 

Mae pob busnes wedi gorfod ymdrin â newid. Mae rhai wedi ffynnu, rhai wedi goroesi'n unig a rhai, yn anffodus, heb oroesi. 

Mae llawer ohonoch wedi dod o hyd i ffyrdd newydd o weithio, wedi archwilio marchnadoedd newydd ac wedi creu partneriaethau newydd. 

Yn awr, hoffai Cyngor Castell-nedd Port Talbot fanteisio ar yr ysbryd o gydweithio hwn, fel y gallwch ein helpu i'ch gwasanaethu chi'n well. 

Ond nid ymgynghoriad arferol gan y cyngor yw hwn. 

Nid ydym yn gofyn i chi ymateb i gynigion nac i gwestiynau penodol.  

Mae hyn oherwydd ein bod am i chi bennu'r agenda. Rydym am i chi siarad â ni am yr hyn sy'n bwysig i chi a'ch busnes. 

Mae eich barn, eich pryderon, a'ch syniadau'n bwysig i ni a gallwch chi helpu i lywio'r hyn y mae'r cyngor yn ei wneud yn y dyfodol. 

Nid yw ein hadnoddau'n ddiderfyn, felly ni allwn addo gwneud popeth.  

Ond gallwn addo gwrando, ac ystyried eich blaenoriaethau yn ein cynllunio.  

Felly, gadewch i ni drafod busnes ac yna, gallwn symud yn ein blaenau gyda’n gilydd.

Ennillwch wobr

Bydd unrhyw un sy'n ateb y cwestiynau canlynol yn cael cyfle i fynd i'n raffl fawr. Bydd 50 o bobl yn cael eu tynnu ar hap i ennill tocynnau a thocynnau i wahanol leoliadau o amgylch bwrdeistref y sir (bydd gennych ddewis o docynnau i sioe / digwyddiad dethol neu docyn ar gyfer Parc Gwledig Margam). Telerau ac amodau yma.

Os hoffech chi dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd rydyn ni’n ei wneud a/neu gymryd rhan yn ein raffl fawr, rhowch eich manylion isod, os gwelwch yn dda:
Fyddwn ni byth yn trosglwyddo eich cyfeiriad e-bost na’ch manylion i neb arall, ac eithrio er mwyn cyflawni gofynion cyfreithiol. Gweler ein Datganiad Preifatrwydd.

 
 
 
 
 Dywedwch wrthym sut rydych chi am i ni ddefnyddio'ch manylion (ticiwch bob un sy’n berthnasol):
 
  Page 1/7  
Snap Survey Software