text only

Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru

Arolwg pobl ifanc

Helo

Ni yw Rhaglen Gydweithredol Gwella Gofal Cymdeithasol a Lles Gogledd Cymru. Rydym yn cynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) a chwe Chyngor Gogledd Cymru
Yn 2017, casglwyd gwybodaeth ar gyfer Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru.
Gofynnwyd i bobl am y gwasanaethau yr oedden nhw’n eu defnyddio a'r hyn yr oedden nhw ei angen fel y gallem gynllunio ar gyfer y dyfodol.
Rydym wedi siarad â mwy o bobl ac wedi gwella gwasanaethau ers hynny, ond mae Covid-19 wedi newid llawer o bethau:
mae angen cymorth ar fwy o bobl
mae gwasanaethau wedi gorfod addasu a newid sut maen nhw'n helpu pobl.
Rydym am wirio bod gwasanaethau'n dal i helpu pobl yn y ffyrdd cywir.

Ynglŷn â'r arolwg hwn

Mae gwasanaethau yma i ddarparu gofal a chymorth i bobl o bob oed sydd ag anghenion gwahanol. Maen nhw’n helpu plant a phobl ifanc:
i gadw'n ddiogel rhag niwed a cham-drin
sydd mewn gofal, gan gynnwys gofal maeth
sydd ag anabledd
sydd ag anghenion corfforol neu feddyliol
sydd angen help gyda thasgau o ddydd i ddydd fel ymdrochi, gwisgo neu siopa.
Os ydych yn derbyn gofal a chymorth gan wasanaethau, rydym am wybod beth yw eich barn?
Rydyn ni eisiau gwybod am y gefnogaeth rydych chi'n ei chael, pa mor dda mae'n gweithio a beth sy'n bwysig i chi.
Os ydych am ateb y cwestiynau dros y ffôn, cysylltwch ag Eluned Yaxley ar 01824 712041.
Os ydych am ddefnyddio Iaith Arwyddion, gallwch ddefnyddio Gwasanaeth InterpretersLive!  
 
dividing line
  Page 1/3