text only

Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru

Manylion yr arolwg

Ydych chi’n defnyddio neu ddarparu gwasanaethau gofal a chymorth yng Ngogledd Cymru? Fe hoffem ni gael gwybod eich barn chi am y gofal a’r cymorth sydd ar gael ar hyn o bryd, a sut y gellid ei wella.
Mae gofal a chymorth yn cynnwys cymorth gyda thasgau byw dydd i ddydd oherwydd salwch neu anabledd corfforol neu feddyliol i bobl o bob oed. Mae’n cynnwys plant a phobl ifanc â phrofiad o ofal maeth neu fabwysiadu yn ogystal â gofalwyr di-dâl sy’n darparu cymorth i deulu neu ffrindiau.
Bydd yr wybodaeth y byddwch yn ei darparu’n cael ei defnyddio i wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, a bydd crynodeb o’r canfyddiadau’n cael ei gyhoeddi ar wefan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol. Ein bwriad yw cyhoeddi rhestr o sefydliadau a fu’n rhan o’r ymgynghoriad, ond fyddwn ni ddim yn cynnwys enwau pobl nag unrhyw wybodaeth arall allai ddatgelu pwy yw unigolion penodol.
Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd Cyffredinol.
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau cysylltwch â cydweithredfagogleddcymru@sirddinbych.gov.uk

Eich manylion chi

1
2Ym mha siroedd ydych chi’n byw ac yn gweithio? Gallwch ddewis mwy nag un.
3Ynglŷn â pha wasanaethau gofal a chymorth ydych chi’n llenwi’r holiadur hwn? Gallwch ddewis mwy nag un.
Gwasanaethau ar gyfer:
 
4Ydych chi’n gweithio i sefydliad sy'n rhan o gomisiynu neu ddarparu gwasanaethau gofal a chymorth? Er enghraifft, cyngor lleol, y GIG, sefydliad y trydydd sector neu gymdeithas dai.
5
6
7
8
 
  Page 1/6