Ymgynghoriad i Blant a Phobl Ifanc ar Wahardd Gwerthu Cŵn a Chathod Bach yn Fasnachol gan Drydydd Parti  

Cefndir

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i blant a phobl ifanc roi eu barn ar wahardd gwerthu cŵn a chathod bach hyd at chwe mis oed yn fasnachol gan drydydd parti.

Mae’r term ‘masnachol’ yn golygu busnes sy’n gwneud arian.  Gwerthwyr trydydd parti yw siopau anifeiliaid anwes a masnachwyr eraill sydd ddim yn berchen ar y ‘fam’ felly sydd heb fagu y torraid eu hunain (wedi magu’r cŵn neu’r cathod bach o’r amser y cawsant eu geni).  Maent yn gweithredu fel ‘canolwr’ rhwng y magwyr a’r bobl sy’n prynu anifail anwes.  Mae gwerthwyr trydydd parti angen trwydded o dan Ddeddf Anifeiliaid Anwes 1951.  
Mae’n bosibl i werthiant masnachol gan drydydd parti fod yn gysylltiedig ag amodau lles gwaeth (heb gael yr un gofal ag y dylent gael) i gŵn a chathod bach o gymharu â phrynu gan fridiwr.  Er enghraifft, gallai mynd â’r anifail ar deithiau gwahanol a gwneud iddynt aros mewn gwahanol leoedd arwaint at fwy o bosibilrwydd iddynt fynd yn sâl.  Efallai y byddant hefyd yn ei chael yn anodd i ddod ymlaen gydag anifeiliaid eriall, gan nad ydynt wedi gallu cymysgu gydag anifeiliaid, neu setlo yn eu cartref parhaus gan nad ydynt wedi arfer gyda pobl yn rhoi sylw iddynt neu yn chwarae gyda hwy.  
Mae pryderon hefyd nad yw pobl sy’n prynu cŵn a chathod bach gan werthwyr masnachol trydydd parti yn meddwyl am y peth yn iawn nac yn gwneud eu gwaith ymchwil yn gyntaf.  Mae hyn yn beth gwael, nid yn unig i’r anifail ond hefyd i’r perchnogion.  Efallai bod ganddynt filiau milfeddygol nad oeddent yn eu disgwyl neu broblemau gyda cyflwyno eu ci bach i gŵn eraill a’i setlo yn eu cartrefi.  Oherwydd hyn mae rhai perchnogion yn credu bod y ci yn ymddwyn yn wael ac ni allant ei gadw.  
Y flwyddyn ddiwethaf gofynnwyd i bobl helpu ni i benderfynu ble y dylai Llywodraeth Cymru ymyrryd yn y diwydiant bridio er mwyn delio gydag unrhyw bryderon ynghylch lles anifeiliaid.  Roedd y rhan fwyaf o bobl a ymatebodd yn cytuno y dylid rhoi’r gorau/gwahardd gwerthu cŵn a chathod bach yn fasnachol gan drydydd parti.  Gwnaethant hefyd awgrymiadau ynghylch pethau eraill allai wneud gwelliannau i fywydau cŵn a chathod bach.  Rydym yn edrych ar y rhain hefyd.

Mae Llywodraeth Cymru yn credu y byddai gwaharddiad yn;

> Gwneud yn siŵr bod cyngor Llywodraeth Cymru y dylai prynwyr geisio gweld y cŵn a’r cathod bach gyda’u mam yn cael ei ddilyn
> Sicrhau bod pobl o fewn y busnesau bridio cŵn yn gwneud gwelliannau lles drwy wneud yn siŵr eu bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd.
> Helpu pobl i brynu cŵn a chathod bach i wneud yn siwr eu bod yn gwneud y dewisiadau iawn yn seiliedig ar waith ymchwil a gweld ci neu gath fach gyda’u mam.
> Gweld gostyngiad yn nifer y cŵn neu gathod bach sydd heb eu magu i’r safonau lles y gofynnir amdano yng Nghymru.

Bydd yn rhaid i unrhyw un sydd am bryn ci neu gath fach yng Nghymru ei brynu gan fridiwr neu fabwysiadu gan ganolfan ail-gartrefu.  Drwy wneud yn siŵr bod bridwyr ond yn gwerthu’n uniongyrchol i’r cyhoedd, bydd yn ei wneud yn haws gweld unrhyw broblemau gyda busnesau bridio ac ni fydd yn rhaid i gŵn neu gathod bach fynd ar gynifer o deithiau.  
Rhan bwysig iawn o’r gyfraith hon yw annog bridio cyfrifol a gwneud yn siwr bod cŵn a chathod bach yn cael eu magu mewn amodau addas.  I helpu iddynt fod yn anifeiliaid anwes da, mae angen cyflwyno cŵn bach i wahanol gŵn a phobl o oedran ifanc, yn ogystal â chwarae gyda hwy i fagu eu sgiliau a’u cadw yn actif.  

Newidiodd y gyfraith yn ddiweddar yn Lloegr felly o’r 6ed Ebrill dim ond y bridiwr sydd â’r hawl i werthu cŵn a chathod bach o dan 6 mis oed.

Mae Yr Alban a Gogledd Iwerddon yn gweithio ar newidiadau i’r system yn y dyfodol.  

Beth ydy ni ei angen gennych chi?

Os yw Llywodraeth Cymru i wneud gwahaniaeth yng Nghymru mae eich sylwadau yn werthfawr iawn wrth lunio’r camau nesaf.

Dyna pam ein bod yn gofyn ichi am eich barn a hefyd i roi unrhyw enghreifftiau sydd gennych o bosibl allai helpu inni ddeall y sefyllfa yn well.  

Rhowch gymaint o fanylion â phosibl ac unrhyw dystiolaeth atodol.

Nid ydym am i bobl werthu cŵn a chathod bach fel busnes os nad ydynt yn berchen ar y ‘fam’.  Gelwir hyn yn ‘werthwr masnachol trydydd parti’.  

Q1
Q2

Rydym yn galw lleoedd megis cartrefi cathod/ cŵn, llochesi anifeiliaid a chanolfannau achub anifeiliaid yn Ganolfannau Lles Anifeiliaid.  Maent yn coddi ffi mabwysiadu i ail-gartrefu anifeiliaid sydd wedi’u gadael.  Nid yw Canolfannau Lles Anifeiliaid wedi’u trwydedu felly nid oes cyfreithiau sy’n golygu bod angen cynnal archwiliadau o’r canolfannau.    

Rydym yn pryderu y bydd rhai gwerthwyr anifeiliaid anwes sy’n gwerthu cŵn a chathod bach nad ydynt wedi’u magu eu hunain yn galw eu hunain yn Ganolfannau Lles Anifeiliaid, felly ni fyddai’r gyfraith newydd yr ydym yn ei chynnig yn berthnasol iddynt hwy.  Rydym am sicrhau nad yw hyn yn digwydd.

Q3
Q4

Gwybodaeth Ychwanegol
Q5
Q6
Q7
Q8Ydych chi'n gallu siarad Cymraeg yn rhugl?
Q9
Diolch am gymryd rhan, pwyswch isod i gwblhau'r arolwg
 
dividing line
  Page 1/1  
Snap Survey Software