Tlodi Plant yng Nghymru: Arolwg Effaith COVID-19

Diolch am gwblhau’r arolwg hwn. Gofynnir i chi ateb y cwestiynau ar y pynciau canlynol, gan roi enghreifftiau lle gallwch chi.

Pynciau

Ansicrwydd Bwyd
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i estyn Prydau Ysgol am ddim i ddisgyblion cymwys ar hyd yr haf, ac mae hynny i’w groesawu’n fawr. Mae mwyafrif yr awdurdodau lleol yn awr yn darparu taliadau arian parod i deuluoedd, ond mae rhai ALlau wedi cadw’r system dalebau. Mae tystiolaeth o arolygon diweddar yn disgrifio anawsterau wrth gyrchu siopa bwyd ar-lein, neu ymweld ag archfarchnadoedd gyda phlant ac mae cynnydd sydyn wedi bod yn yr atgyfeiriadau i gael parseli bwyd gan fanciau bwyd; mae Trussell Trust wedi adrodd bod cynnydd o 101% yn y parseli bwyd a ddosbarthwyd ar gyfer plant yng Nghymru, o gymharu â’r un cyfnod y llynedd.
Q1Ydy Ansicrwydd Bwyd yn broblem i’r plant a’r teuluoedd rydych chi’n gweithio gyda nhw, ee dyfeisiau sydd ar gael, lle i weithio ynddo?
Q2
Q3
Q4 d.Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, ydy aelwydydd â phlant wedi gwneud unrhyw un o’r canlynol oherwydd eu bod yn methu fforddio bwyd:
 Ydyn Nac ydyn 
 Cael prydau llai na’r arfer neu hepgor prydau   
 Bod yn llwglyd ond heb fwyta oherwydd diffyg bwyd  
 Bod heb fwyta am ddiwrnod cyfan  
Q5Ers y cyfyngiadau symud ydy plant yn bwyta ___________ o ffrwythau a llysiau na chyn y cyfyngiadau symud.
Q6

Cynhwysiad Digidol

Mae tystiolaeth o waith ymchwil gan nifer o wahanol sefydliadau wedi datgelu bod mynediad at ddyfeisiau electronig a phwysau yn amgylchedd y cartref yn rhwystr amlwg i ddysgu gartref. Mae rhyw chwarter o blant heb fawr ddim mynediad at TG, os o gwbl, gartref, sy’n golygu bod eu hymgysylltiad â dysgu o bell yn wael. Mae hyn yn cynnwys teuluoedd sydd â dyfeisiadau cyfyngedig i allu cyrchu’r rhyngrwyd, costau band eang neu gysylltiad di-wifr, a gwasanaeth rhyngrwyd gwael. Gall ysgolion ddosbarthu gliniaduron a thabledi, ond nid yw bob amser yn eglur sut mae hynny’n digwydd ac i bwy. Mae’r gwaith ymchwil diweddaraf a gyhoeddwyd gan UCL yn datgelu bod 14.6% o blant yng Nghymru yn ymgysylltu â 4 awr neu fwy o ddysgu all-lein bob dydd, ond mai 1.9% yn unig sy’n cwblhau 4 awr neu fwy o wersi ar-lein.
Q7Ydy Cynhwysiad Digidol yn broblem i’r plant a’r teuluoedd rydych chi’n gweithio gyda nhw?
Q8
Q9
Q10
Q11

Incwm a Chyflogaeth

Yn ôl Cyngor ar Bopeth Cymru, mae 17% o gyfanswm gweithlu Cymru wedi cael eu diswyddo dros dro, wedi wynebu torri’n ôl ar eu horiau, neu wedi colli eu gwaith o ganlyniad i COVID-19 ac mae 7% wedi colli 80% o incwm eu haelwyd. Mae teuluoedd wedi cael trafferth cael gafael ar wybodaeth ynghylch budd-daliadau a hawlio ar-lein, gyda rhai wedyn yn canfod eu bod yn anghymwys oherwydd eu bod yn methu dilysu eu Prawf Adnabod neu heb allu troi at gronfeydd cyhoeddus. Mae gweithwyr BAME a mudol sy’n gweithio mewn swyddi cyflog isel, fel rhai manwerthu neu letygarwch, yn fwy tebygol o gael eu gwneud yn ddi-waith, ac yn methu troi at gronfeydd cyhoeddus o bosibl.  
Q12Ydy Incwm a Chyflogaeth yn broblem i’r plant a’r teuluoedd rydych chi’n gweithio gyda nhw?
Q13
Q14
Q15
Q16
 
  Page 1/1  
Snap Survey Software