testun yn unig


Arolwg cydlyniant cymunedol

Mae'r holiadur hwn yn gwbl gyfrinachol. Bydd yn cymryd tua 7 munud i'w gwblhau.

Mae Partneriaeth Castell-nedd Port Talbot Mwy Diogel yn dod â sefydliadau'r sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol ynghyd i leihau troseddu ac anrhefn a'r ofn o droseddu yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Mae'n gwneud hyn drwy fynd i'r afael ag anghenion unigolion a chymunedau. Mae'r bartneriaeth yn bwriadu gwella ansawdd bywyd preswylwyr a chreu amgylchedd byw, gwaith a dysgu mwy diogel.

Mae angen eich barn arnom er mwyn ein helpu i ddeall yr effaith y gall Brexit ei chael arnoch chi a'ch cymuned yn awr ac yn y dyfodol.

 
  Page 1/17  
Snap Survey Software